г.Костанай, ул.1 Мая, 151, Каб.1

8 (7142) 54-14-69

info@gakogrin.kz

"ОФ Гражданский Альянс
Костанайской области "ГРИН"

www.gakogrin.kz

База данных НПО - 2018

База данных НПО - 2018

База данных НПО - 2018
16.02.2018

589

Үкіметтік емес ұйымдары өкілдерінің назарларына!

- 2018 жылғы 15 қаңтардан бастап «Үкіметтік емес ұйымдарымен өз қызметі жөніндегі мәліметтерін ұсыну және олар туралы дерекқорды қалыптастыру қағидаларының» (бұдан әрі – Қағидалар) жеңілдітілген нұсқасын реттейтін ҚР Дін істері дәне азаматтық қоғам министрінің 2017 жылғы 6 желтоқсандағы № 175 бұйрығы күшіне енді;

- 2017 жылғы 1 наурыздан бастап «ҮЕҰ дерекқоры» ақпараттық ресурсы жұмысын бастады (infonpo.kz);

- ҮЕҰ infonpo.kz порталы арқылы өз қызметі туралы мәліметтерді ҮЕҰ дерекқорына бере алады;

- ҮЕҰ мәліметтер базасына мәліметтерді электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) көмегімен infonpo.kz веб-порталы арқылы электронды түрде беруге болады;

- ҮЕҰ дерекқорына мәліметтер пошта немесе қолма-қолқағаз және электронды түрде (Word форматында CD-дисктерде немесе USB-флэш-жинақтаушыларда) 010000, Астана қ., Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 8, 15-кіреберіс, Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі Азаматтық қоғам істері комитеті мекен-жайына берілуі мүмкін;

- үкіметтік емес ұйымдарды 2018 ж. 31 наурызға дейін ҮЕҰ дерекқорына 2017 жылғы қызметі туралы мәліметтерді infonpo.kz ақпараттық ресурсы арқылы тапсыруға шақырамыз;

- 2014 жылғы 5 шілдедегі «Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 489-1-бабына сәйкес:

1. Коммерциялық емес ұйымдардың, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын шетелдiк және халықаралық коммерциялық емес ұйымдар филиалдары мен өкiлдiктерiнің (оқшауланған бөлiмшелерiнің) үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті органға өз қызметі туралы, оның ішінде өзінің құрылтайшылары (қатысушылары), мүлкінің құрамы, ақшаның қалыптасу көздері және жұмсалу бағыттары туралы мәліметтерді ұсынбауы, уақтылы ұсынбауы, сол сияқты анық емес немесе көрінеу жалған мәліметтерді ұсынуы – ескерту жасауға алып келеді.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жылдың ішінде қайталап жасалған әрекеттер (әрекетсіздік), – жиырма бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не үш ай мерзімге қызметін тоқтата тұруға алып келеді.


К сведению руководителей неправительственных организаций!

- с 15 января 2018 года вступил в силу приказ Министра по делам религий и гражданского общества РК № 175 от 6 декабря 2017 года, регламентирующий упрощенные «Правила предоставления сведений о своей деятельности неправительственными организациями и формирования Базы данных о них»

- с 1 марта 2017 года начал работу информационный ресурс «База данных НПО» (infonpo.kz);

- через портал infonpo.kz НПО могут сдавать сведения о своей деятельности в Базу данных НПО;

- сведения в Базу данных НПО могут предоставляться в электронном виде через веб-портал infonpo.kz с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП);

- сведения в Базу данных НПО могут предоставляться через почту либо нарочно на бумажном и электронном носителях (CD-дисках либо USB-флэш-накопителях в формате DOC, DOCX) по адресу: 010000, г.Астана, Есильский район, проспект Мәңгілік Ел, 8, подъезд 15, Комитет по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан;

- призываем неправительственные организации до 31 марта 2018 г. сдать сведения о своей деятельности за 2017 год в Базу данных НПО через информационный ресурс infonpo.kz;

- в соответствии со статьей 489-1 КодексаРеспублики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года:

      1. Непредставление, несвоевременное представление, а равно представление недостоверных или заведомо ложных сведений некоммерческими организациями, филиалами и представительствами (обособленными подразделениями) иностранных и международных некоммерческих организаций, осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан, в уполномоченный орган в сфере взаимодействия с неправительственными организациями сведений о своей деятельности, в том числе о своих учредителях (участниках), составе имущества, источниках формирования и направлениях расходования денег, – влекут предупреждение.

      2. Действия (бездействие), предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей либо приостановление деятельности сроком на три месяца.


Возврат к списку

Полезная информация

Информационные ресурсы

Официальный сайт президента Республики Казахстан

www.akorda.kz

Официальный интернет-ресурс акимата Костанайской области

www.kostanay.gov.kz

Информационный портал Костанайской телерадиокомпании "Алау"

www.alau.kz

Официальный сайт региональной газеты "Костанайские новости"

www.kstnews.kz

Информационный портал Гражданского Альянса Казахстана

www.gakaz.kz

Информационный портал Костанайского агентства "ТоболИнфо"

www.tobolinfo.kz